Шановні абітурієнти,
З питань вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на перший та п’ятий курс - звертайтеся до приймальної комісії

Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії

Про навчання краще спитайте у студради :)

З питань отримання другої вищої освіти звертатися до відділення післядипломної освіти ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ > Магістр
Магістр і спеціаліст на базі бакалавра «Комп’ютерних наук»

Магістр - Правила прийому

Шановні абітурієнти, якщо ви отримали диплом бакалавра за напрямом підготовки « Комп’ютерні науки» у НТУУ «КПІ» або у будь-якому іншому вищому навчальному закладі, ви маєте можливість продовжити навчання за програмою  магістра (2 роки) на кафедрі СП ННК «ІПСА». Для цього необхідно успішно здати вступні іспити до НТУУ «КПІ» за правилами цього року.

Для тих хто не набирає достатню кількість балів для навчання за бюджетом (безкоштовно), існує форма навчання за контрактом (вартість контракту на рік затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»). У разі звільнення бюджетних місць при хорошій успішності у навчанні, ви маєте можливість бути переведеними на бюджетні (безкоштовні) місця.

Кафедра пропонує набір на спеціальность: 122 - комп'ютерні науки за освітньою програмою (спеціалізацією) Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання:

Блок дисциплін за вибором "Комп’ютерні розподілені системи проектування"
Блок дисциплін за вибором "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані системи" 

Програма вступних іспитів розміщена в додатку.
Важливі дати цого року дивись тут
Детальніше про роботу приймальної комісії цого року дивись тут

Навчальні програма спеціальностей пропонують студентам гармонійне поєднання традиційних курсів з комп’ютерних наук і курсів, які віддзеркалюють перспективні напрямки розвитку ІТ- технологій.

Абітурієнтам, які не мають диплома по напряму підготовки - «комп’ютерні науки», необхідно здати додатковий іспит, програма якого знаходиться у додатку .

Додаткові вступні випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Незараховано» до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.

Блок дисциплін за вибором "Комп’ютерні розподілені системи проектування"

Інформаційні технології проектування – галузь комп’ютерних наук, що пов’язана з комп'ютеризацією творчої інженерної діяльності людини і створюванням апаратно-програмних комп’ютерних систем або чисто програмних великих комплексів різного призначення для застосуванням на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного мережевого проектування нових об'єктів і технологій штучного середовища. Фахівці цієї спеціальності є по сутті “системними інтеграторами”. Фахівці з цієї спеціальності готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій для інформатизації роботи установ і організацій , проектування найрізноманітніших об’єктів техніки і штучного оточення людини. Основні напрями майбутньої діяльності:

 • розроблення нових шляхів використання комп'ютерів (електронна комерція, мультимедійні системи, медичні діагностичні центри, пошукові інформаційні системи, автоматизація проектування, вбудовані системи)
 • розроблення дієвих шляхів рішення задач комп'ютеризації (алгоритми і програми математичних доказів і висновків, символьних обчислень, алгоритмів паралельної обробки інформації, інструментарію паралельного програмування, розпізнавання образів і зображень, віртуалізації ресурсів, семантичного пошуку і інше)
 • створення, упровадження і використання прикладного і системного програмного забезпечення для різних областей наукової, інженерної і бізнес діяльності: (розробка Веб – сервісів, прикладного програмного забезпечення, засобів безпеки даних, комп'ютерної графіки, ігор, мережних мультимедіа інформаційних ресурсів, систем автоматизованого проектування (САПР), корпоративних інформаційних систем ERP (Enterprise Resource Planning) і т.д.)
 • планування і реалізація інформаційної інфраструктури організації і управління нею (розгортання і конфігурація комп'ютерних мереж, управління обчислювальним середовищем, інформаційними системами, базами даних, програмним забезпеченням для розподілених систем та інше).
 • автоматизоване проектування великих та надвеликих інтегральних схем (використання в інформаційних технологіях сучасних досягнень мікро і наноелетроніки).

Комплекс дисциплін по вивченню електроніки, обробки сигналів , оптимізації та досвід викладачів з розробки систем автоматизації проектування дозволяє кафедрі успішно готувати фахівців в галузі проектування інтегральних схем. Широкі міжнародні зв’язки кафедри забезпечують підготовку з урахуванням останніх досягнень галузі з використанням сучасних промислових стандартів проектування інтегрованих в системі CADENCE.


Дисципліни навчального плану можна переглянути тут.

Блок дисциплін за вибором "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані системи"

Системне проектування – це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних середовищ, призначених для розв’язування задач дослідження складних об’єктів (систем, процесів) різної фізичної природи комп’ютерними засобами та за активною участю людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників). Системне проектування та системний аналізвзаємодоповнюючі напрями, що спрямовані на аналіз, дослідження та проектування складних систем. Головною метою системного аналізу є розв’язання задач прийняття рішень на підставі математичних методів, а головною метою системного проектування - розробка проектних рішень або виконання досліджень на великих обсягах даних на підставі пошуку і інтелектуальної обробки даних в розподілених комп’ютерних мережах типу Грід і Хмара.

Навчальна програма з спеціальності «Системне проектування» пропонує студентам унікальне поєднання курсів комп’ютерних наук , прикладної математики і штучного інтелекту. Можна виділити наступні модулі фахової підготовки, пов’язані з пошуком і асиміляцію даних, їх зберіганням, високопродуктивними обчисленнями і інтелектуальним обробленням даних (вилученням знань):

 • високопродуктивні розподілені інфраструктури: архітектури кластерних систем , мережево- комунікаційні технології, сховища даних, Грід- системи, хмарні реалізації, інтерфейс - портали
 • грід програмне забезпечення : мови і інструментарій програмування, проміжне програмне забезпечення (Grid Middleware), мультиагентні системи
 • високопродуктивні наукові обчислення: паралельні обчислення, методи інтелектуальної обробки даних (Data Mining), комп’ютерне проектування
 • еволюційні обчислення: „м’які” обчислення (нейронні обчислення , нечітка логіка та інше), самоорганізація та самонавчання систем, генетичні алгоритми
 • створення розподілених прикладних додатків для е-науки і е-інженерії : моделювання і оптимізація технічних об’єктів, включаючи моделювання розподілених систем оброблення даних ; моделювання молекулярної динаміки, географічні інформаційні системи, вбудовані системи і комп’ютерні ігри та інше
 • семантичні Грід\ Веб сервіси, що базуються на онтологіях і Веб- 3 технологіях, і інженерія знань (Knowledge Engineering)

Дисципліни навчального плану можна переглянути тут

Кафедра СП має потужну науково-технічну і лабораторну базу.

Навчання проводиться у добре обладнаних комп'ютерних лабораторіях на базі персональних комп'ютерів (120 робочих місць), що об’єднуються у локальну мережу з глобальною магістраллю.

Кафедра приймає активну участь у виконанні Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЕС , TEMPUS, INCO-Copernicious), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), прямих контрактів з провідними зарубіжними фірмами (Samsung, Intel, Motorola, IHP, Melexis, Panasonic, IBM), Державних програм України з інформатизації, зокрема, Державної цільової програми «Впровадження Грід-технологій в Україні на 2009-2013рр.

Практичні навички роботи студенти можуть здобути, працюючи у навчально - дослідних лабораторіях кафедри і центрах, які очолюють її викладачі:

 • Розгалужена комп’ютерна мережа кафедри з потужною глобальною магістраллю;
 • Центр суперкомп’ютерних обчислень НТУУ”КПІ” з найпотужнішим суперкомп’ютером в Україні;
 • Центр розвитку і підтримки сайту КПІ;
 • Спільна з фірмою «Samsung» (Південна Корея) навчально-дослідницька лабораторія розподілених обчислень «Samsung- КПІ» , яка займається дослідженням й розробкою інформаційних технологій та програмного забезпечення для застосування в сучасних електронних приладах і системах;
 • Спільна з бельгійською компанією Meleхis навчально - дослідницька лабораторія, яка дає можливість кафедрі готувати фахівців з проектування мікросхем на сучасній технологічній базі, відсутній в Україні.

Перелік необхідних документів:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • шість фотографій;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).

Важливі дати цього року:

ДатаПодія
02 липняПочаток прийому заяв та документів
03 серпняЗакінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань
07 - 14 липня
04 – 10 серпня
Вступні випробування
(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
не пізніше 13 серпняТермін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 18 години 18 серпняЗакінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 13 години 21 серпняЗакінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 години 20 серпняТерміни зарахування вступників: за державним замовленням
не пізніше 22 серпняТерміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб

Екзаменаційні дні:

ДатаПодія
06.07.2018 12:00Консультація (Додатковий) 105-35
07.07.2018 10:00Додатковий 304-35
Апеляція(Додатковий)
07.07.2018 14:00Консультація (Фаховий) 105-35
08.07.2018 10:00Фаховий 102-07
09.07.2018Апеляція(Фаховий)
09.07.2018 12:00Консультація(Іноземна) 304-35
11.07.2018 9:00Іноземна 304-35 - у 122
12.07.2018 11:00Апеляція(Іноземна) 405-35
04.08.2018 11:00Консультація (Фаховий + Додатковий) ауд. 105 к. 35
05.08.2018 10:00Додатковий ауд. 105 корп. 35
Апеляція(Додатковий)
08.08.2018 10:00Фаховий ауд. 304 корп. 35
09.08.2018 9:00Іноземна 18 корпус

Усі документи