Кафедра системного проектування

Кафедра системного проектування (СП) входить до складу навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського”.


Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
Мухін Вадим Євгенійович

Заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент,
Кисельов Геннадій Дмитрович

Основне завдання кафедри СП – підготовка фахівців в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які застосовуються в бізнес-середовищі. Жоден інформаційно-комунікаційний сервіс сьогодні не може бути наданим без кооперації різних бізнес-структур, вимогою сучасної індустрії стає концепція взаємодії «business to business» (В2В), яка потребує інтеграції і взаємодії програмних компонентів в рамках сукупності великої кількості інформаційних систем, які формують інформаційне середовище підприємства, та включають до свого складу компоненти взаємодії з інформаційними середовищами декількох підприємств.

Разом з тим, швидкий розвиток ІКТ та систем призвів до гострого дефіциту підготовлених професійних кадрів, здатних ефективно в короткі терміни вирішувати нагальні завдання сучасної Індустрії, підтримувати різноманітні сфери діяльності людини на заданому рівні комфортності та якості послуг. Таким чином, проблемні питання щодо підготовки кадрів відповідної кваліфікації є актуальними, а шляхи їх вирішення, представлені в якості освітньої програми (ОП) за назвою «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання». Унікальність даної ОП полягає в базуванні на концепціях сучасної науки про сервіси, технології хмарних обчислень, сервіс-орієнтовані архітектури, обробки великих за обсягом даних, застосування сучасних інтелектуальних математичних методів отримання знань із статистичних даних, зокрема машинного навчання. Висококваліфіковані фахівці, підготовлені за запропонованою ОП «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання» є здатними забезпечити зростання як технічне, так і економічне в різних ІТ-секторах, а також працювати в інтелектуальному розподіленому обчислювальному середовищі, для створення та підтримки функціонування якого притаманний високий попит на фахівців з набором знань, передбачених у ОП:

  • знань щодо принципів побудови розподілених систем, особливо розуміння щодо організації процесів доступу до обчислювальних ресурсів віддалених дата центрів;
  • знань щодо математичних методів обробки значних різноманітних інформаційних об’єктів та даних на різних рівнях OSI;
  • знань в області технологій віртуалізації та їх застосування до різних сутностей (віртуальних машин, віртуальних платформ, віртуальних сервісів, віртуальних дата центрів, віртуальних каналів комунікацій, починаючи з фізичного рівня аж до прикладного, тощо);
  • вмінь щодо проектування архітектури програмного та інформаційного забезпечення розподілених інформаційно-комунікаційних платформ, розподілених баз даних та сховищ даних надвеликого об’єму;
  • знань щодо технологій взаємодії сервісів та віддалених компонент розподілених сучасних систем типу IoT, M2M, а також комунікації з ними пристроїв, машин та людини;
  • вмінь щодо адміністрування та підтримки функціонування таких середовищ, особливо критичним є підтримка взаємодії в динаміці, наприклад під час руху транспортних засобів;
  • знань щодо побудови інтерфейсів взаємодії між інформаційними, програмними та апаратними ресурсами, формування ефективних інтерфейсів користувача (машини або людини).

Студенти кафедри

На кафедрі широко використовуються сучасні інформаційні технології в організації і проведенні навчального процесу, налагоджена взаємодія з сховищами електронних навчальних ресурсів НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського.

ОП «Інтелектуальні сервiс-орiєнтованi розподілені обчислювання» забезпечує вивчення новітніх концепцій і моделей сучасної теорії і практики інтелектуальних обчислювальних середовищ (застосування сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур (SOA та SOC), розподілених грід-, хмарних, туманних та безсерверних обчислень в комп’ютерній обробці великих даних і автоматизованому проектуванні; побудова багатоагентських систем і інфраструктур як послуг; використання SOC та SOA в Інтернеті речей.

ОП унікальна для ЗВО України і введена для забезпечення і підтримки участі фахівців предметних галузей України в створенні і експлуатації ресурсів Європейської відкритої наукової хмари (EOSC), в наповненні їх своїми конкретними прикладними додатками, зокрема, шляхом перенесення в хмару своїх існуючих напрацювань з попереднім перетворенням наявних монолітних додатків у сукупність веб-сервісів і наступним розгортанням їх в контейнерах хмари з можливістю автоматичного пошуку.

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: новітні концепції і моделі сучасної теорії і практики побудови математичного, програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем та систем штучного інтелекту, включаючи інтелектуальні обчислювальні середовища, які охоплюють розвиток і застосування сервіс-орієнтованих і паралельних обчислень та архітектур (SOA та SOC), розподілених грід-, хмарних, туманних (периферійних) та безсерверних обчислень, сучасних технологій обчислювального інтелекту, нейронних мереж, машинного навчання, нейромереж глибокого навчання, інтелектуальний аналіз надвеликих баз даних та знань (Big Data Mining), семантичних і блокчейн технологій в комп’ютерній обробці великих за обсягом даних і автоматизованому проектуванні; побудову багатоагентних систем і інфраструктур як послуг (IaaS), платформ як послуг (PaaS), програмного забезпечення як послуг (SaaS), даних як послуг (DaaS) для «діджіталізації» суспільства); використання SOC та SOA в Інтернеті речей та в прикладних додатках EOSC.


Під час захисту дипломних проектів.
Комісія у складі Петренко А.І. і Кисельова Г.Д

Областями працевлаштування випускників є вітчизняні та зарубіжні наукові центри та ІТ компанії з розробки і створення нових перспективних комп’ютерних систем і технологій та інші підприємства по супроводу та обслуговування сучасних інформаційних систем і технологічних комплексів. Випускники добре адаптовані до умов роботи за кордоном і навчання в докторантурі українських і зарубіжних вузів. Вони можуть успішно працювати в якості системних фахівців з інформаційних технологій; системних архітекторів, системних аналітиків, системних адміністраторів, системних програмістів, системних інженерів; менеджерів та інших провідних фахівців в інформаційних підрозділах органів державного і муніципального управління, бізнесу, банків, виробництва, соціальної сфери, культури, охорони здоров’я і т.д., а також в комп’ютерних, телекомунікаційних, IT-компаніях та інститутах, провайдерами Інтернет і послуг Інтернет речей, компаній з розробки програмного забезпечення.

Попит на таких фахівців дуже великий, кафедра СП має спеціальні угоди з відомими фірмами Melexes (Бельгія), ZMD і IPH (Німеччина), Міратех (Україна), Sumsung (Корея) та іншими на спільну підготовку фахівців. Фірми надають кафедрі унікальне обладнання (наприклад, всесвітньо відому систему проектування великих інтегральних схем Cadence), а також гарантують працевлаштування.

Файл Розмір Остання зміна
 Положення про кафедру Системного Проектування 6 Mb 15.01.2023