Заочна форма навчання – Правила прийому

Кафедра СП ННК “ІПСА” НТУУ “КПI ім. І. Сікорського” запрошує абітурієнтів на заочну форму навчанняза програмою підготовки магістра на основі диплому бакалавра за напрямом 122 «Комп’ютерні науки » 

Для вступу необхідно успішно здати вступні іспити до НТУУ «КПІ» за правилами цього року . Програма вступних іспитів для  магістрів розміщена тут.

Форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом НТУУ «КПІ»).

Вартість навчання: 25000 грн 

Термін навчання: Магістр – 2 роки

Спеціалізація – «Системне проектування сервісів»

«Системне проектування» спрямована на побудову і використання інтелектуальних розподілених середовищ (розподілені комп’ютерні системи і мережі, експертні системи, семантичні Веб- та Грід – мережі, методи паралельної обробки даних, методи віртуалізації даних, тощо) призначених для збирання, представлення, обробки і аналізу великих обсягів даних, дослідження складних систем і  процесів.

Кафедра СП має потужну науково-технічну і лабораторну базу

На кафедрi ведуться науковi проекти до яких залучаються студенти кафедри. Кафедра приймає активну участь у виконанні Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЕС , TEMPUS, INCO-Copernicious), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), прямих контрактів з провідними зарубіжними фірмами (Samsung, Intel, Motorola,  IHP, Melexis, Panasonic, IBM), Державних програм України з інформатизації, зокрема, Державної цільової програми  «Впровадження Грід-технологій  в Україні» на 2009-2013рр.

Студенти та аспiранти кафедри приймають активну участь в українських та мiжнародних конференцiях.

Кафедра має добре обладнанi комп’ютернi лабораторiї на базі персональних комп’ютерів (120 робочих мiсць ), локальну комп’ютерну мережу, що має широкосмугове підключення до мережі Інтернет, Грід- мережі України, мережі КПІ.

При пiдготовцi фахiвцiв кафедра реалiзацує базовi положення Болонського процесу, чому сприяють такi чинники, як прямi контакти з європейськими партнерами з Англiї, Нiмеччини, Польщi ; впровадження стандартiв освiти за фахом ACM/IEEE/Curricula’04;
досвiд спiвпрацi в Європейських програмах i з iноземними фiрмами ; широке використання у навчаннi iнформацiйних технологiй.